Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Sara Närbild

  Ovilja att se verkligheten har lett till skamligt många konsekvenser

  paʹcta sunt servaʹnda (latin, ’avtal skall hållas’), juridisk princip av grundläggande betydelse, att avtal skall hållas.Att få asyl/uppehållstillstånd är ett avtal lika väl som att Jag betalar för något då förväntar jag att jag även erhåller varan.

  Men skulle det vara så att ”sedlarna ” är falska så har ju självklart den andra parten(säljaren) ingen skyldighet att överlämna varan/bidraget/rättigheten

  Varje rättighet är självfallet kopplad till en/eller flera skyldigheter

  ”gör din plikt kräv sedan din rätt” (troligen August Palm fackförenings ledare(S)

  Asylantens åtaganden

   

  Plikter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0
 • Pernilla Närbild IMG_5287 Frilagd

  SD Växjö Nämnden för Arbete och Välfärds möte 2020-09-09

   

  Efter sedvanligt upprop inleds med Ordförande Oliver Rosengrens och förvaltningschef Per Sandbergs rapporter från de många möten de har att bevista under en månad.

  Många styr och projektgrupper krävs för att hålla nämndes många beslut rullande i arbete. Oliver Rosengren (M) lämnar information från:
  : – Budgethearing, 2020-09-03 –
  Möte med landshövdingen om kvinnofrid, 2020-09-07 (Beslutsunderlag Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott § 103/2020 Information från ordförande)

  Förvaltningschef Per Sandberg lämnar följande information:
  Förvaltningens nya organisation Möte med SKR, Socialstyrelsen och Skolverket om att bli pilot län för barnens bästa Integrationsrådet Styrgrupp barnens bästa.

  För intresserade finns att läsa mer om det arbetet under länken ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” se länk nedan

  En ledamot ifrågasätter tiden som tagits i anspråk för arbetet och Per Sandberg ursäktar sig. Processen att skapa friregion för huvudmannagränser är inte enkel men Per medger att det måste bli ”mer verkstad”.

  Information om anmälan lex sarah (en omsorgstagares mat var inte inhämtad och skulle givetvis anmälts omgående men blev inte gjort) – omsorgsförvaltningen Beslutsunderlag Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott § 104/2020 Information från förvaltningen. Jisses vad Per Sandberg pratar fort!

  Per Sandberg rapporterar också från oroligheterna på området Araby. Knivdådet kommer på tal och flera av ledamöterna vill veta mer om orsak till konflikterna.

  Per sammanfattar men kan inte gå in på detaljer mer än att det finns starka konflikter mellan somaliska och Arabisk-Irakiska grupperingar i området.

  Upphandlingen av nytt verksamhetssystem har strandat pga. att lämpliga leverantörer fallit ifrån. Kvar fanns bara en som inte kunde leverera våra behov av molntjänster.

  Nämnden för Arbete och Välfärd berörs liksom Omsorgsnämnden av utvecklingsbehov i ledet av tanken om ”God och Nära vård”. Demografiska förändringar påverkar allt mer och utvecklingen går mot att mer måste göras i hemmen. Så också delar av primärvård och socialtjänst. Digitalisering är en del i detta arbete.

  Mia Stavert informerade om budgetprocessen som är inledd. Påpekar vikten av att ta grepp om internbudget, använda uppdrag som strategiskt instrument för att få bästa möjliga utfall i riktningsmål. Uppdrag som läggs in ska genomföras! Konkretisera mera!

  Växjölöftet Sommar förlängs. Den 2 juli 2020 beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb.
  Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. Satsningen kommer därmed att byta namn till sommarjobb och jobb för unga. Inga befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras. Nämnden för arbete och välfärd får en redogörelse för tillfällig utökning av Växjölöftet Sommar från och med september 2020 där förslag på genomförande presenteras.
  Staten har alltså beviljat medel som ska användas för att öka möjligheten att få ut unga i arbete. Villkoren är att placeringarna ska göras i privat näring.
  De får ej vara i kommunala bolag eller ideella föreningar. Placering skall göras med max 50% och i
  övrigt skall ungdomen ha en individuell och samtidig studieplan på resterande tid. Inventering av aktuella pågår just nu i årskull -01 bland de som har ekonomiskt bistånd.
  Ekonomiska prognoser pekar mot att nämndens budget trots omständigheter ser ut att kunna hålla vid årsslutet. I enlighet med Balans-22 åtgärdsprogram arbetas det hårt i förvaltningen. Mitt personliga intryck och förtroende är stort. Kanske inte främst pga. politiken som förs utan tack vare att jag ser en hängiven och hårt arbetande personalstab i hela förvaltningen. Per Sandberg bidrar till största med positiv energi.
  Läs gärna mer om ekonomiskt och effekter av Corona under protokollets §163 länk till protokoll nedan

  Presidiet och sekreteraren i denna nämnd har all rätt till del av beröm. Arbetsklimatet är ibland hårt vad gäller våra politiska ståndpunkter men sett till person och hur arbetet bemöts saknar jag inget. För er som följer oss på Facebook och i tidningar som SMP så är det ingen nyhet att Sverigedemokraterna har kritiserat Majoritetens och Ordförandes sätt att förleda ledamöter i nämnden att bevilja alkoholtillstånd som inte stöds av förvaltningens rekommendationer och tolkningar.
  Länsstyrelsen har utfärdat flera skriftliga brev med kritik där man begär in förklaringar. Eftersom vi vid tidigare möten har varit enda eller ett av två partier som inte vill gå i strid med lag så har vi inte heller kunnat ställa oss bakom förslagen till yttrande från majoriteten. Därav framförde jag Sverigedemokraternas reservationer i ärende §167 (punkt 14), §172 och §173. Reservationerna att ladda ned under rubriken Länkar nedan

  Punkten §167 innebär rent krasst att beslutsrätten flyttas från att idag ligga på nämnden där samtliga partier är representerade, till att istället fattas i nämndens arbetsutskott.

  Det innebär att Sverigedemokraterna lämnas utanför diskussionerna i ärenden som rör utökade alkoholtillstånd.
  Detta drag kan förmodligen enklast förklaras med att Sverigedemokraterna (och numera även Vänsterpartiet) anses ovilliga (=omedgörliga) att förbise lag.
  Vi vill verkligen skötsamma företag väl, men lag ska förändras och inte förbises anser vi.

  Är lagen förlegad och oförenlig med verkliga behov så ska kraven riktas uppåt till Riksdagsmän att förändra.
  Inte riktas till ledamöter med ansvar.

  Nu till det stora! Vänsterpartiet visade en ny och fräsch sida av politikens ansikte. Som jag har väntat på att få se denna så självklara storhet hos politiker av idag.

  Elisabeth Flennemo för (V) backade, med ord som demokrati, upp mitt yrkande om avslag på förslaget att ändra delegationsordning för beslut om alkoholtillstånd till beslut i AU.
  (§167) Därtill valde hon att ”pudla”=erkänna sig ha agerat fel i ett tidigare beslut (mötet 20/5) som (V) enligt uppgift fattade felaktigt.

  Detta och annat skrev vi om i insändare i SMP.se länk se nedan
  Tur eller otur så kvarstår av misstag ett medgivet alkoholtillstånd. Det kan inte återkallas annat än om det missköts.

  På nämndens ordförande faller därmed ansvaret att informera den som får tillståndet om vad som gäller enligt lag. Och se till att detta efterlevs. Oavsett tillståndets utfärdande i text.

  Intresserade kan läsa hela debatten länk nedan.
  Vi förväntar oss att politiker i riksdag kan frångå röst enligt partiets förslag men i kommunal politik sitter alltför många fast i att rösta enligt partipiskan. Förlamande!

  0
 • Sara Närbild

  Varför prioriteras omsorgstagare olika? ej publicerad i SMP

   

  Folkhälsomyndigheten FHM förespråkar fler Covidtester. I vilken form sker det i omsorgen? När en omsorgstagare hamnar på lasarettet testas omsorgstagare endast om den ska hem till särskilt boende.

  Svar inväntas inte utan man ska hållas isoleras på sitt rum vid hemgång. Tänk att hålla en orolig, sjuk kanske dement omsorgstagare isolerad i två veckor. Skyddsutrustning ska också användas i två veckor.

   

  Om personen ska från lasarettet till ordinärt boende, dvs till sitt vanliga hem, testas personen inte alls, ingen isolering och personalen har ingen skyddsutrustning utan man ska ”hålla koll”.

  Ser ni hur fullständigt olika vi behandlar de äldre, beroende på om de har särskilt boende eller ordinärt boende med hemtjänst?

   

  Jämför hur många omsorgstagare en person i ordinärt boende kan sprida smitta, mot ett särskilt boende där det är besöksförbud. I egna hemmet finns inga restriktioner som i ett särskilt boende. Undvik folksamlingar, affärer, åk inte på semester överallt.  Det vill säga håll dig hemma och träffa ingen om du är äldre.

   

  Det fungerar för många men långt ifrån alla. Alltså kan en smittad person med hemtjänst smitta betydligt fler.

  Hur tänker region och kommun här? Kommunen hänvisar till att man följer FHM men visst kan vi göra det bättre?

   

  Kräv att regionen testar alla och håller omsorgstagare kvar på CLV till svar inkommer. Allt för att stoppa smittspridning och onödigt flyttande av sjuka omsorgstagare

  Hur var det med att skydda våra äldre? Gör om, gör rätt! Vi kräver fler tester och stopp på förflyttningar innan provsvar. Vi måste stoppa spridningen bland våra äldre och få ha frisk vårdpersonal.

   

   

   

   

  0
 • Sverigedemokraterna enda parti som vill införa munskydd ej införd i SMP

  Första juni skickade vi Sverigedemokrater in en skrivelse till kommunstyrelsen i Växjö att införa munskydd på all offentlig plats och kroppstemperaturmätning för reducering av smittrisk av Covid 19.

  På kommunstyrelsens sammanträde i augusti avslogs vår skrivelse med bred majoritet. Som motivering menar kommunstyrelsen att man inte har någon expertis kring epidemiologi för att kunna ta ett sådant drastiskt beslut.

  När det gäller andra ämnen slår man sig för bröstet när man är först i landet med att införa något. Som nu senast när man säger sig erbjuda att låna ut hundratals klassrum i samtliga kommunala skolor gratis för att rädda högskoleprovet.

  Men när det gäller Coronapandemin är man långt ifrån först. Faktum är att en bra bit över hundra länder har infört någon slags restriktion vad gäller munskydd.

  Enligt en sifo-undersökning svarar 39 procent att de ställer sig positiva till att det införs krav på munskydd i kollektivtrafiken. Vilket får betecknas som en hög siffra.

  Pandemin har pågått i över ett halvår och redan från början utmärkte sig Sverige som landet annorlunda.

  Olika regeringar gjorde sig av med våra beredskapslager

  Att vi inte valt övriga länders strategi beror uteslutande på att vi inte hade den möjligheten.

  Vilket i sin tur berodde på att vi sålt, skänkt och eldat upp våra lager. Införs det krav idag på munskydd kommer lagren snabbt att sina.
  Sverige ses idag som ett högriskområde där vi inte är välkomna när länder öppnar upp. Samtidigt som turistnäringen blöder djupa ekonomiska sår då utländska turister minskat dramatiskt.

  Länder som gjorde snabba och resoluta åtgärder mot smittan har uppvisat de lägsta dödstalen och snabbare ekonomisk upphämtning.

  Tillväxtprognoserna för de nordiska länderna är ganska likartade, trots skillnader i Corona strategi.

  Till dags datum har det dött 572 personer i Sverige per 1 miljon invånare vilket är gigantiskt mycket högre än Norges 48, Finland 60 och Danmarks 107. Sverige ligger alltjämt högre än USAs 523.

  Folkhälsomyndighetens så kallade expertis basunerar ut sina rekommendationer på så kallade ”killgissningar”. FHM har bara teoretiska modeller att vila sig på.

  I Danmark nekas du idag tillträde till färdmedel om du inte har munskydd och i Finland har man tagit ett principbeslut om munskydd i kollektivtrafiken. Däremot har nyligen hotellkedjor tagit beslut om munskydd liksom flygbolaget SAS. Där finns visst expertisen.

  Trots Sveriges dystra siffor är de inte tillräckligt dystra för att vakna upp. Chansen till att begränsa smittspridningen minskar när man gömmer sig bakom en statlig myndighets lathet och den blågröna majoritetens flathet.

  0