inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk politik för Växjö kommun - Sverigedemokraterna i Växjo

inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk politik för Växjö kommun

 

Sverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Vi tar vår viktiga, nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna gett oss.

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken.

Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.

Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

 

Demokrati

Demokrati

Vitaliserad demokrati – inflytande och tillgänglighet

Sverigedemokraterna i Växjö vill att kommuninvånarna skall känna sig delaktiga i beslutsprocessen och vill verka för att vitalisera den kommunala demokratin.

Öppna nämndssammanträden, medborgarkontor, allmänhetens frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är några konkreta exempel.

Konceptet e-demokrati öppnar för nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika IT-lösningar för tillgänglighet och diskussion.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Växjö kommun skall ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras.
 2. Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar.
 3. Växjö kommun skall vara öppen för medborgarförslag.

Politik på lika villkor

Kommunen skall respektera folkets val av förtroendevalda. Sverigedemokraterna anser att alla partier som blivit invalda i kommunfullmäktigeförsamligen också skall beredas insynsplats i styrelser, nämnder och beredningar.

Partistöd skall inte fördelas så att det missgynnar något parti och kommunen skall vara varsamma och visa respekt för skattebetalarnas pengar

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige skall ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar
 2. Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän skall inte vara fler än vad som är ekonomiskt försvarbart.
 3. Partistöd skall generellt hållas på en låg nivå och fördelas på ett sätt som inte missgynnar något parti i kommunfullmäktige.
 4. Kommunen skall ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och för hanteringen av hot mot förtroendevalda.
 5. Kommunen skall utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarnas pengar

Ekonomi

Ekonomi

God ekonomisk hushållning och planering

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.

Kommunen Skall hushålla väl med de ekonomiska resurserna. Politiken skall präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent.
 2. Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
 3. Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med och även anpassas efter den verkliga situationen.
 4. Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden
 5. Långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande för privata övertaganden.

En solidariskt finansierad välfärd

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg utan skall anpassas efter de faktiska behov kommunen har för att kollektivt garantera medborgarna en god offentlig service

Skattehöjningar får aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem. Att välfärden skall vara solidariskt finansierad betyder inte att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper helt går att sudda ut via skattepolitik

Utbildning och arbete är grundläggande för tillväxten och för vår gemensamma välfärd och skall därför löna sig. Att välfärden skall vara skattefinansierad innebär inte alltid att kommunen också måste vara utförare.

Privata alternativ skall därför tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik och andra lämpliga verksamhetsområden.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Skatteuttaget bör bygga på långsiktighet.
 2. Välfärden skall huvudsakligen vara skattefinansierad
 3. Privata alternativ skall tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.
 4. Kommunen skall inte fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen.

Småföretagande för sysselsättning

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar.

Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Kommunen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende

På så vis ökar också utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och stannar kvar i kommunen.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 2. Studenter skall kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Småskalighet, närhet och medbestämmande

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraternas vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv skall genomsyra all samhällsbyggnad.
 2. Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter skall eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
 3. Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och stor hänsyn skall tas till det lokala ekosystemet.

Trivsel och välbefinnande

Klotter, nedskräpning och skadegörelse inverkar negativt på invånarnas trivsel och trygghetskänsla och måste motverkas.

En viktig faktor i arbetet för ökad trivsel är den offentliga konsten som skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. Något som kan öka trygghetskänslan och rädda liv är att på platser, där mycket folk finns i rörelse, placera ut så kallade hjärtstartare som kan användas för att återuppliva personer som drabbats av plötsligt hjärtstillestånd.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen ska alltid kräva ersättning för klottersanering.
 2. Kommunen bör utse stadsvicevärdar, som rapporterar om och åtgärdar nedskräpning, skadegörelse och klotter
 3. Klotter skall inte finnas i stadsbilden.
 4. Den offentliga konsten skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 5. I syfte att skapa trygghet och rädda liv bör kommunen placera ut så kallade hjärtstartare i kommunala miljöer, där det ofta är mycket folk i rörelse.

Trygghet och tradition i boendet

Kommunala bostadsbolag skall ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga och utsatta grupper, men skall även vid behov kunna agera för att uppnå en större variation av boendeformer i ett visst område.

De kommunala bostadsbolagens hyresgäster skall också beredas största möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö.

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunala bostadsbolag skall ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror.
 2. Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer skall vara generöst tilltaget.
 3. Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras.

Trafik och kommunikationer för tillväxt

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och landsbygd. Kommunens vägar måste därför hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela året.

Kollektivtrafiken skall utgöra en allmän samhällsservice gentemot kommunens invånare och binda samman alla orter i kommunen. Den skall erbjuda täta avgångar och rimliga priser. Även IT-infrastrukturen skall vara väl utbyggd

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kollektivtrafiken bör erbjuda täta avgångar till rimliga priser.
 2. IT-infrastrukturen skall vara god i kommunens alla delar.

Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

Förebygga brott

Kommunen skall inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan.

Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom samtliga kommuner skall kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn.

För att erhålla ekonomiskt stöd skall även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.
 2. Kommunen skall genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
 3. Särskilt otrygga och brottsutsatta områden skall bevakas genom extrainsatser som exempelvis kameraövervakning.
 4. All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen skall kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp på barn.
 5. Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

Stöd till brottsoffer

Kommunen skall ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter.

Sverigedemokraterna ser äldre brottsoffer som en särskilt prioriterad grupp.
En äldre människa kan få sitt liv förstört av att bli utsatt även för mindre grova brott. Kommunen ska ta på sig ett direkt ansvar för att denna grupp får allt adekvat stöd.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen ska stödja lokala brottsofferjourer. Kommunen ska följa upp gruppernas verksamhet noggrant.
 2. En uppsökande verksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp.

Invandring, assimilering och återvandring

Invandring, assimilering och återvandring

En ansvarsfull invandringspolitik

Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler.

Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en förändring.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. Frågan kan avgöras genom kommunal folkomröstning.
 2. Kommunen skall årligen upprätta mångkulturellt bokslut.
 3. Kommunen skall erbjuda nyanlända invandrare introduktionsersättning istället för socialbidrag.
 4. Detta eftersom introduktionsersättning ger kommunerna bättre förutsättningar att ställa krav på motprestationer och att införa sanktioner mot de som inte lever upp till sina åtagande.
 5. Introduktionsersättningen skall ligga på en nivå som inte är högre än socialbidragsnormen.

Högre krav – assimilering istället för integration

Talesättet ”att ta seden dit man kommer” gäller inte längre. Nu talas istället om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, skall integreras i det mångkulturella Sverige.

Som alternativ förespråkar sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.
 2. Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.
 3. Stopp för mångkulturella lovdagar i skolan.
 4. Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet
 5. Kommunen skall kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.
 6. Kommunen skall som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.
 7. Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
 8. Kommunens mångfaldsplan skall utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas

Stimulera återvandring

Kombinerat med högre krav på att invandrarna skall anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring.

Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning.

Vid sidan av det statliga återvandringsstödet kan kommunerna erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.

Kommunen bör dessutom ha en återvandringshandläggare vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp de återvändandes situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med återvandringsbidrag.

Som en viktig del i en sund och långsiktig flyktingpolitik skall skyddsbehövande under sin tid i Sverige ges utbildning och kunskaper som kan tillämpas i hemlandet efter återvändandet.

Det kan till exempel röra sig om utbildning i företagande anpassat efter förutsättningarna i hemlandet. Detta får gärna ske i projektform.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
 2. Kommunen skall ha en återvandringshandläggare.
 3. Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet

Barnomsorg

Barnomsorg

Mångfald, valfrihet och kvalitet

Sverigedemokraterna anser att mångfald inom barnomsorgen är viktig.

Vi ser positivt på alternativ som till exempel “I ur och skurpedagogiken“, vilken bygger på att barnen får hjälp i sin egen utveckling ute i naturen där de övar sina sinnen och sin grovmotorik och samtidigt delar sina upplevelser med varandra.

Allt detta skapar en gemenskap och bidrar till att barnen får en inbyggd känsla för sin hembygd och dess natur.

Sverigedemokraterna ser positivt på att det i kommunen erbjuds och främjas alternativa pedagogiska former och temaförskolor.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen skall främjas.
 2. Alternativa driftsformer inom barnomsorgen skall uppmuntras.
 3. Barnomsorg skall erbjudas alla tider på dygnet.
 4. Barngrupperna bör generellt bli mindre.
 5. Arbetssökande och föräldralediga föräldrar skall endast erbjudas barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.
 6. Avveckla genuspedagogiken inom barnomsorgen
 7. Avveckla modersmålsträningen i förskolan.

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Skola och utbildning

Skola och utbildning

Lärande i skolan

Skolan skall lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor.

Kritiskt och självständigt tänkande skall uppmuntras – inte bestraffas.

Eleverna skall lära sig att samarbeta, visa hänsyn samt kamratanda och ärlighet

Det är dessutom av största vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Det är oerhört viktigt att kommunen tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan, samtidigt som man verkar för nolltolerans vad gäller droganvändning.

Kommunen skall vidare erbjuda regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Som ett led i att öka tryggheten i skolan måste vuxennärvaron öka, t ex genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer och liknande.

Sverigedemokraternas förslag:

 • Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade hemspråksundervisningen avskaffas.
 • Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska.
 • Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet skall erbjudas sådant stöd av skolan.
 • Den kommunala skolan bör erbjuda undervisning i lokal dialekt och folkmål.

Trygg i skolan

Vid sidan av lärandet har vi sverigedemokrater som högsta prioritet att skapa trygga skolor.

Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga.

Det handlar om politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i övrigt.

Till exempel kan man tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många kommuner också nått innanför skolans område. Våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning.

På senare år har vi alla sett exempel på skolor som på grund av omfattande problem tvingats stänga, och till och med införa regler om att bara svenska ska tillåtas som samtalsspråk.
Det är oerhört viktigt att kommunen tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan

Sverigedemokraternas förslag:

 • Skolan skall erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.
 • Kommunen skall ha en jourskola för stökiga elever.
 • Vuxennärvaron i skolan skall ökas, till exempel genom klassmorfarsystemet.
 • Den enskilda skolan skall alltid anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.
 • Heltäckande slöja skall inte tillåtas i skolan.
 • Bygdeskolorna skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Valfrihet, ansvar och medbestämmande

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar ett återförstatligande av skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges stora möjligheter att välja skola och skolform

Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma.

Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan inte blir lidande.

Det av största vikt att friskolorna följer gällande målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer och värderingar. Sverigedemokraterna vänder sig emot de friskolor som verkar segregerande, då sådana försvårar assimilation.

Sverigedemokraternas förslag:

 • Kommunen skall erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform.
 • Kommunen skall ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall och utifrån behov och nytta.
 • Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att kommunerna får lättare att säga nej till enskilda friskolor.
 • Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att inga friskolor, som verkar segregerande, tillåts.

Ett hållbart samhälle

Skolmaten skall ha högt näringsvärde, vara svensk närproducerad, ekologiskt framställd, och helt gratis för eleverna. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens skolor. Vidare skall vikten av god hälsa och ökad rörlighet betonas. För att säkerställa att barnen i skolan får tillräckligt med motion bör fler idrottstimmar införas.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Svensk och ekologiskt framställd mat skall
 2. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens
 3. Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall

 

En modern gymnasieskola

Syftet med gymnasieskolan skall inte enbart vara att förbereda den enskilda eleven för högre studier, vilket är fallet idag, utan dessutom förbereda eleven för att ta sig in på arbetsmarknaden och in i vuxenlivet.

För att lösa den uppgiften måste det skapas en gymnasieskola som är mer anpassad till individen.

Sverigedemokraternas förslag:

 • Kursutbudet skall delvis anpassas till situationen på den lokala
 • Gymnasieskolans samarbete med näringslivet skall stärkas.
 • En tidsenlig variant av lärlingsutbildningen skall utformas i samarbete med arbetsmarknadens parter.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Kompetens och beredskap

För sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten.

En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande samhällsmedborgare i vuxen ålder.

Den naturliga familjen består av mor, far och barn och vi tror på att denna konstellation har de bästa förutsättningarna för att ge familjemedlemmarna ett balanserat och rikt liv.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.
 2. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.
 3. Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
 4. Kommunen skall erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
 5. Kommunen skall ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider.
 6. Kommunen skall upprätta en handlingsplan i syfte att minska antalet aborter.
 7. Verksamheter såsom resursteam och familjerätter bör även bygga in problemlösning och konflikthanterande verksamhet som komplement till den rådande modellen.

Omsorg och effektivitet i missbruksvården

Den som hamnat i ett missbruk klarar nästan aldrig att bryta det på egen hand. Snabb och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den drabbade till ett värdigt liv.

Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den drabbade och dennes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande missbruk enorma kostnader för samhället. Sverige är ett relativt rikt land och vi har råd att hjälpa våra missbrukare på ett effektivt sätt.

Sverigedemokraternas förslag:
1. Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
2. Kommunen bör gå samman med omgivande kommuner och landstinget för att etablera en beroendeenhet.
3. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till externa behandlingshem.
4. För missbrukare med dubbeldiagnos krävs att särskilda boenden inrättas.
5. Utbilda skolpersonalen och erbjud de föräldrar som önskar utbildning i drogkunskap.

Äldre- och handikappomsorg

Äldre- och handikappomsorg

Trygga boendeformer för alla

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem.

Större hänsyn måste tas till det psykiska lidande som ensamhet och otrygghet skapar. För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 2. Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden skall ske.
 3. Vid upphandling av vård- och omsorg skall kvalitet gå före pris.
 4. Kommunen skall ha en äldre- och handikappsombudsman. Denna funktion ska vara fristående från ansvarig förvaltning.
 5. Alla ska ha rätt att bo med den livskamrat man sammanbott med innan vårdbehovet uppstått. En så kallad parboendegaranti införs.
 6. Kommunen skall införa godkända sprinklersystem i alla äldreboenden där det saknas.
 7. I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

Valfrihet och trygghet i hemtjänsten

Kommunen skall ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe.

Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre.

Därför skall tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Hemtjänst skall tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
 2. Tjänstgöringsscheman skall delges brukarna i så god tid som möjligt.
 3. Antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum.
 4. De äldres mat skall vara nylagad och varm.
 5. Digitala låssystem skall införas.
 6. Hemtjänstpersonal skall ha särskild legitimation.
 7. Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt.

Friskvård och fallprevention

Fallskador bland äldre är något som orsakar ett stort mänskligt lidande och enorma kostnader för kommunerna och landsting och regionerna.

För att motverka detta skall alla äldre över 75 år erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips råd och hjälp ges för att minimera risken för fallolyckor.

En fixartjänst skall finnas i kommunen med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet såsom byte av gardiner och annat där risken för fallskador är stor.

Tjänsten skall även innefatta en fallsäkring av hemmet genom borttagande av trösklar och mattkanter och installerande av halkmattor i badrummet.

Som ett komplement bör även en liknande tjänst för utomhussysslor inrättas.

Kostnadsfri friskvårdträning för äldre med inkluderade balansövningar har också visat sig kunna minska risken för fallskador samtidigt som det berikar de äldres sociala liv och bör därför finnas i samtliga kommuner.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall ha en fixartjänst med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet
 2. Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
 3. Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.
 4. Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsynmåste tas till allergiker och hundrädda.

Frivillighet och anhörigvård uppmuntras

Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillvaratas. Klassmorfarsystemet har blivit en framgång inom skolan.

Vi vill implementera samma system inom äldreomsorgen genom att införa äldrestödspersoner.

Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete som att följa äldre med på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, eller hjälpa till med alldagliga sysslor blir äldreomsorgen mer mänsklig och guldkantad

För att administrera denna verksamhet skall en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall ha en volontärförmedling.
 2. Äldrestödspersoner skall finnas i kommunen.
 3. Kommunen skall kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och dess anhöriga.

En aktiv och meningsfull ålderdom

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda.

Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över generationsgränserna skall uppmuntras.

Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och dagis och seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamhet och äldreboenden och -organisationer.
 2. Kommunen skall anamma och utveckla klassmorfarsystemet.
 3. Kommunen skall verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.
 4. De äldre skall erbjudas möjlighet till social samvaro, exempelvis sommarkollo.

Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade

personer med funktionsnedsättningar är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och behov beroende på funktionsnedsättning.

Det finns en rad lagar som reglerar de funktionshindrades situation och som kommunen har att åtfölja.

Inte minst har vi åtagit oss att år 2010 leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra funktionshindrade möjligheten att kunna delta fullt ut i samhället.

För att förverkliga detta skall kommunen ha ett handikappolitiskt handlingsprogram som skall upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter.

Alla kommunala verksamheter berörs av denna målsättning.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, vars innehåll beaktas i verksamheten
 2. Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionsnedsättningar.
 3. Kommunen skall etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga.
 4. Kommunen skall erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.
 5. Kommunen skall i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
 6. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida kunskap om funktionshinder.

Kultur och fritid

Kultur och fritid

Kulturarv och folklig kultur:

Ett av kulturpolitiken främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller.

Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet skall vara generösa

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall premiera kulturarvsfrämjande arbete.
 2. Kulturarvet skall ha en framträdande plats i den offentliga konsten.
 3. Kommunen skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
 4. Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.
 5. Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.
 6. Den kommunala musik- och kulturskolan skall särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.

Växjö i rörelse

Växjö i rörelse

Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa.

En mycket viktig del av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar.

Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.

Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan och bidrar på så sätt till den lokala tillväxten.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.
 2. Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
 3. Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.
 4. Föreningar som erhåller bidrag skall garantera en drogfri verksamhet.
 5. Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag skall polisanmälas.

Miljö, djur och natur

Miljö, djur och natur

Miljö för framtiden

Människan är unik genom sin förmåga att lösa problem på ett intelligent sätt. Vi är inte herrar över naturen utan mänskligheten är en del av den, och vi måste handla därefter.

Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande.

Kommunens verksamhet skall, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss.

Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt.

Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall sätta ett mål för hur stor del av den totala energiförbrukningen som skall vara producerad från förnyelsebara energikällor.Kärnkraft är under överskådlig framtid en viktig del av det svenska energiförsörjningssystemet
 2. Kommunen skall sätta ett mål för minskad energianvändning i bostäder och lokaler. Det kan ske genom effektivare energiutnyttjande och skall även innefatta minskning av andelen fossila bränslen.
 3. Kommunen bör, för att spara energi och gynna miljön, se över möjligheten att utöka/använda fjärrvärme
 4. Kommunens egna fordon bör köras på icke-fossila bränslen.
 5. Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.
 6. Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista.
 7. Kommunen bör dela ut miljöpris till företag som miljöcertifieras eller ställer om till miljövänlig produktion
 8. Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar.
 9. Vid upphandling av kommunala tjänsteresor med flyg skall den ökade miljöpåverkan som resan orsakar alltid neutraliseras genom klimatkompensation.

Ett fullgott djurskydd

Kommunen har ett stort ansvar för att övervaka att djurhållningen sköts enligt vad lagen kräver.

Vid upphandling skall djurskyddsaspekten beaktas. Både sällskapsdjur och lantbruksdjur skall behandlas väl.

Sverigedemokraternas förslag:

 1. Kommunen skall ha väl dimensionerade resurser för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.
 2. Kommunen skall inte köpa varor, vars produktion inneburit att djur utsatts för onödigt lidande

 

Obs. detta är en gallrad version för att läsa  orginalet hämta pdf-fil här