Kommunfullmäktige 2020-05-19 via Teams Klockan 14.00 – 18.20 - Sverigedemokraterna i Växjo

Kommunfullmäktige 2020-05-19 via Teams Klockan 14.00 – 18.20

KF-gruppen 2019-02-26

 

Det blev ett bra möte där samtliga fem ledamöter fick komma till tals plus ersättare Hannes som tog för sig.Flera voteringar genomfördes, även om vi förlorar dem är det viktigt att det kommer med i protokollen för att visa hur vi röstade. Men kanske främst hur de andra partierna röstar.

 

 • 3 Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun. Sara frågar Tenje om vi vårdar sjuka från andra län och får till svar att det gör vi inte utan att det är Regionen som gjort det tidigare men inte nu längre.

Christer frågar om hur det kommer sig att Lessebo kommun har lyckats hindra smittan att komma till kommunen och får svar av Tenje att Lessebo är en liten kommun och har få boende. En känslig fråga som man inte få ställa helt enkelt. Några bättre svar får vi inte.

 

 • 6 Ledamöter och ersättarnas frågestund. Hannes frågar om särskilt boende och får först svar av Anna Tenje och där Ulf Hedin kompletterar svaret varvid Hannes tar replik.

 

 • 9 Interpellationssvar om anställningsfrågor. Sara yrkar bifall till S. Det blir votering.

 

 • 10 Per pläderar att förutsättningarna ändrats efter vi lämnade in motionen och för att inte endast verka småaktiga röstar vi för KS förslag istället för vår egen motion.

 

 • 11 Sara yttrar sig om S motion om att starta gymnasieprogram för elever med neuropsykiatiska diagnoser.

 

 • 12 Christer yrkar bifall till vår motion om besparing på inköp av Ipad för ledamöter. Majoritetens förslag vinner. Tekniskt sett kan vi inte genomföra besparingar.

 

 • 13 V motion om kommunala sommarjobb för skolungdomar. Sara yrkar avslag på motionen. Vilket det med blir efter votering.

 

 • 14 V Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i Växjö kommun. Sara yrkade bifall.

 

 • 15 Motion från blågröna om att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad delaktighet. Sara yrkade bifall.

 

 • 20 Medborgarförslag om skolmat. Vi röstade för medborgarförslaget på KS och följer upp det med att rösta för förslaget i KF. Alexander yrkade bifall. Christer begärde votering, som slutade 5-56.

 

 • 26 Medborgarförslag om fritidsbank. Alexander yrkade avslag, vilket det med blev.

 

 • 34 Antagande av detaljplan Lejonet 5 Centrum (Storgatan/Linnégatan). Kvarteret där vi har vår partilokal. En tillbyggnad vi yrkade avslag på genom Conny. Christer begärde votering, som slutade 5-56.