kort rapport Kommunstyrelsen sammanträde 2020-02-04 - Sverigedemokraterna i Växjo

kort rapport Kommunstyrelsen sammanträde 2020-02-04

Christer Närbild IMG_5246 Frilagd
I ordinarie Conny Lindahls frånvaro går undertecknad in i hans ställe på februari månads sammanträde.
Eva Johansson ersätter Anna Tenje som ordförande. Frånvaro även på Julia Berg S, Gunnar Storbjörk och (som vanligt) Liberalernas ersättare
punkt 2. Kommunledningsförvaltningen informerar.
Jon berättar om kulturnatten som ökat i antal personbesök.
Vöfab äger – Konkurs på arrendator på Eveldals Världshus. Kan bli offentlig upphandling.VKAB Växjöbostäder satsning på digitalisering tillsammans med andra kommuner. Ska gagna hyresgästerna.
Wexnet 95 % uppkoppling på bredband. Deras mål har uppfyllts ett par år tidigare än beräknat.
punkt 4 se kallelse länk nedan Delegeringsbeslut. SD enda som ställer frågor. Monica Skagne och Eva Johansson svarar på verksamhetsutvecklare, belysningsartiklar och personlarm, Och om anställningsavtal.Upp till ett visst belopp får varje nämnd upphandla. Förmodligen ligger det under Tekniska förvaltningen punkt 9 se kallelse länk nedan Revidering av riktlinjer om flaggning i Växjö Kommun.
Jag yrkade på att vi inte godkänner redovisningen, Och inkommer med skriftlig reservation.
punkt 15 se kallelse länk nedan Överenskommelsen mellan Växjökommun och Räppe GoIF.
En mycket bra överenskommelse vi hade i KSAU tidigare idag i frågan sade Eva Johansson. Vad sades på KSAU frågade jag.
Nä vi sade inget fick jag till svar utan de mer konstaterade att det var glädjande att kommunen lyckats få fram fotbollsplaner.
punkt 18 se kallelse länk nedan ajournering 5 min. Tolkningsfråga. Är rubriken fel frågar Malin?
Gunnar försöker vara tydlig, en av de som skrivit skrivelsen.Det blev röstning i frågan där man egentligen är överens men tolkar skrivelsen olika.
Jag valde att avstå att rösta ja eller nej.
Blågröna vann så klart då de är i majoritet. S och v gick ut för att överlägga. Efter 2-3 min kommer MP Magnus P Wollin på att även Blågröna behöver överlägga och uppmanar mig att lämna lokalen.
Nej det får ni göra svarar jag (här Cheryl MP skrattar till). Magnus svarar att nej vi är i majoritet och du får gå ut, Jag väljer då att gå ut.
punkt 26 se kallelse länk nedan P-O, Per-Olof Löfberg informerar om dubbelspår. Alvesta-Växjö. Kust till kustbana 10 års plan Bristanalys av trafikverket. Växjö, Alvesta kommuner och Regionen har gjort egen utredning. Framtidsutsikt Brändeudde. Stickspår till VEAB. Plus till flygKapaciteten är redan nära 100 % Förslag eget lokalt tåg istället för Krösatåget gör eget stopp vid nya sjukhusetNya förhandlingar i mitten av mars med trafikverket.
I nuläget ingen tidsplan klar när det hela kan vara klart för arbetsstart. Alla verkar överens i Kronoberg. Flera kommuner från Borås och uppåt i landet ingår.
Punkt 27 se kallelse länk nedan utgår p.ga sjukdom.
Efter en teknisk paus, utan fika, fick Eva Ekman ordet Förvaltningschef från Omsorgsnämnden.
Utfallet 2019 36,5 miljoner kr back inkl. Satsningar mot eget kapital. 10,5 mkr och engångskostnad restvärde Ingelshov 4,3 mkr.Orsaker: volymer, högre beviljade volymer än budgeterat. Svårigheter att bemanna inom ram (särskilt boende).
Anledningen har Omsorgsnämnden (ON) bra koll på. Prognos beviljat för stora volymer.
Åtgärder för balans 2019 fortsätter 2020 vi har sett nov. och dec. bromsningar, litet plus i dec. till och med. Eva ser effekter för bemanningarna.Medarbetarna behöver numera inte springa snabbare. Vi har koll på läget.
Strategi BEON skall döpas om. Ställer om till mer i hemvård för att möta den demografiska utmaningen.
Men vi har mycket kvar att göra men fler är nöjda, både medarbetare och omsorgstagare.
Bra betyg i jämförelse med andra kommuner.
Minskad överbeläggning. De privata har problem att fullbelägga. Tagit lärdom av andra kommuner.
Seniorlotsen har utvecklats. Vi gör 10 000 tillsyn digitalt, sänker hemvården med 6 kr. Vi fortsätter i samma hjulspår.Punkt 24 se kallelse länk nedan Maria Stavert  ny styrmodell. Svarar på frågor. Vilka förändringar görs med tanke på förra och nuvarande modell?Begreppsförvirring. Ekonomistyrning. Nytt vägval. Enklare att justera delar av dokumenten istället för hela.
Unikt för Växjö den processbaserade, tidigare hade vi 300 mål mot idag ca 14 stycken. Samtliga partier utom SD har arbetat fram modellen.
Ekonomistyrningen som kommer om en månad, där kommer vi se skillnad mot tidigare hur man bygger upp systemet.Komplett handbok är önskvärt. Tre år har de arbetat men långt ifrån klart. Senaste uppdateringen kom 2011.
Ny styrmodell. Oliver yrkar bifall.
Övrigt: Kommunarkivet inte gott om plats där. Finns det översyn av nya större lokal frågar Otto.
Får återkomma med svar säger Monika. Ulf Hedin förtydligar en del i Ottos inlägg att när kommunhuset säljs (Växjöbostäder) kommer mycket riktigt mycket att arkiveras. Frågan vart.
Vi backar bandet till punkt 16 där Oliver kommit på att det behövs en redaktionell ändringVarumärkesplattformen i PDF filen på sid 10 av 11 i den översta av de tre gulmarkerade rutorna. Ordet strävar byts ut mot ska. Vi strävar mot att vara en kommun som har koll börjar meningen.