Lokal politik - Sverigedemokraterna i Växjo

Lokal politik

Trygghet, brott och straff i en ny tid

Växjö kommun ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.

Växjö kommun ska anordna utbildning i svensk rättighetslagstiftning för nyanlända med bristande kunskaper om vilka rättigheter det svenska samhället erbjuder.

Det ska åter bli tryggt att röra sig i vår stad och i hela vår kommun.

En modern asylrätt

Växjö kommun ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut.

Växjö kommun ska som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.

Växjö kommun ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.

Ett Växjö som håller samman

Stärka den kulturella sammanhållningen genom lokala kulturlotsar med uppgift att samla in, marknadsföra och integrera det lokala kulturarvet i välfärdens verksamheter.

Förenkla möten över generationer både inom arbetslivet och privatlivet.

Arbeta för att landsbygden kan hållas levande för företagande, lantbruk och skola. Det ska finnas infrastruktur så det är lätt att koppla samman stad och landsbygd

Psykisk ohälsa bland unga och i skolan

För barn i åldern 10–17 år så har den psykiska ohälsan stigit över 100 procent, under perioden 2006–2016. Under samma period har ökningen för unga mellan 18–24 år varit närmare 70 procent. Ändå tas inte psykisk ohälsa på allvar. Ungas hälsa är så pass hotad, att åldersgruppen mellan 15-24 år är den grupp där självmordsfrekvensen ökat mest.

Vi vill att all skolpersonal ska utbildas inom psykisk ohälsa.

Vi vill ha en kurator och skolsköterska på varje skola.

Vi vill ha samarbete med brukarorganisationer för att få ett effektivt och kvalitetsmässigt bra arbete.

Vi vill att dagens utvecklingssamtal kompletteras med terminsvisa möten där även skolkuratorn är närvarande.

En trygg äldre- och handikappomsorg

Växjö kommun ska genomföra utbyggnader av korttids-, trygghets- och seniorboenden.

Växjö kommun ska ha kostnadsfritt trygghetslarm för att äldre ska kunna bo hemma längre och känna sig tryggare med det.

Växjö kommun bör stimulera näringsidkare till att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i det offentliga rummet.

Växjö kommun ska verka för att anställa fler personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

 

Inriktningsprogram för en Sverigedemokratisk politik för Växjö kommun

 

Motioner

 

Interpellationer