Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Resized_20160825_124202_Naturstig-2

  kort rapport Tekniska Nämnden 2019-03-28

  Vi började kl. 08.30 i produktionsavdelningens lokaler på Stinavägen 3 det var mycket svårt att hitta parkeringsplats. Trots att det är samma politiker som beslutar om att göra det besvärligt för medborgarna att parkera sin bil i stanVi fick till oss guidningar(föreläsningar) om de olika avdelningarna som ingår i produktionen

  Därefter gick vi en rundtur i deras lokaler

  Se presentation nedan under rubriken Länkar

  Egen Bränsledepå

  Vi fick också veta att produktionsavdelningen i sin upphandling av externa underentreprenörer har som krav att maskinerna drivs med HVO 100 och tillhandahåller även bränslet ur egen depå

  Vattenringar

  Av detta följer att maskinägarna kör på HVO 100 även vid uppdrag där inget sådant krav ställs

  Det i sin tur innebär ett jättekliv för målet ”fossilfritt Kronoberg”

  Länkar

  Presentation Produktionsavdelningen Introduktion_for_produktion

  Fossilfritt Kronoberg

  HVO 100

  Det formella mötet

  Började på utsatt tid kl.14.00-16.30 i A-salen Kommunhuset

  Uppropet
  Saknades Gustav Pettersson (SD)

  Allmänhetens frågestund
  närvarande ur allmänheten 2st inga frågor ställdes
  Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
  Jag rekommenderar att ni i protokollet läser om informationen länk till protokoll nedan

  Mest positivt var att trots byggnationerna i stan så ökade bussåkandet

  Under punkten Information från Tekniska Nämndens revisorer

  Presenterade sig våra revisorer Lars Edqvist och Göran Kannerby och berättade kort om hur revisionsarbetet fungerar och att TN bland annat skulle utsättas för en fördjupad revision främst ang. upphandlingsrutiner

  Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och om kartläggning av arbetslokaler samt personalutrymme
  Arbetsmiljösspecialist, Åsa Lindström, berättar om tekniska förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.   Och delade ut broschyren Systematiskt Arbetsmiljöarbete för förtroendevalda ADI563 länk nedan

   

  Information om Centrumvisionen
  Projektledare, Kristina Thorvaldsson, berättar om hur arbetet gått till med att få fram ett förslag på en Centrumvision. Detta har skett bland annat med Växjö Citysamverkan och fastighetsägare.

  En stor utmaning är att få till ombyggnationerna tillsammans med allt som görs i stationsområdet, så att det inte blir för stökigt i centrum under denna period. Målsättningen är att ansöka om att bli året stadskärna 2021

   

  Fokus i Centrumvisionen ligger till stor del på att förstärka identiteten på parallellgatorna; Västergatan, Bäckgatan och Klostergatan. Detta då Storgatan och Sandgärdsgatan redan har en mer tydlig profilering idag.

  Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
  Ordförande Sofia Stynsberg informerar om följande:

   

  –        Den 24 april 2019 är det bolagsstämma för SSAM.

  –        Överlåtelse av Ragnsells avtal till SSAM är ännu inte slutförd.

  –    Arbetet pågår med att ta fram en gemensam Avfallsplan för alla ägarkommunerna.

  –        Investering i en solcellsanläggning på Häringetorp.

  –        Bygget med återbruk går enligt plan.

  Medborgarförslag
  Medborgarförslag om isbana vid Gamla Norrvägen/Sälgstigen
  Medborgarförslag om trafiksäkerhet vid skolan, Teleborg centrum
  Parkeringsyta på Spetsamossen
  Befintlig provisorisk parkeringslösning, plockas ner sista mars. Under april månad kommer ytan att användas som evenemangsområde.

  Innan återetablering av parkeringsplatsen genomförs en upprustning av grusytan samt en förbättring av gångstråken som leder från p-platsen in mot centrum. En parkeringsautomat sätts upp i den östra av platsen.

  Därefter anordnas parkeringsytorna och orienteras enligt nytt förslag. Antalet platser kan med den nya utformningen ökas från ca 150 p-platser till ca 200 p-platser.

   

   

   

  0
 • kommunfullmäktiges valberedning

  Länk till kommunens beskrivning av nämnden

  Ledamot Christer Svensson

  christer svensson

  christer svensson
  pol.sek
  vice gruppledare

  Ersättare Per Nilimaa

  Per Nilimaa

  ersättare Per Nilimaa

  0
 • Romeo Närbild IMG_5259 Frilagd

  Rapport från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-03-26

  26 och 27 mars var miljö-och hälsoskyddsnämnden på utbildning på Möckelsnäs herrgård i Älmhults kommun. Vi fick utbildning på allt som nämnden har att ansvara för.
  Det är ju rätt mycket avlopp och skit, men även kontroll av restauranger och livsmedelsbutiker, numera även frisörer och tatuerare.

  formella mötet

  Själva mötet gick ganska snabbt, vi hade egentligen bara att yttra oss över
  Punkt 6, översiktsplan över Södra Växjö, och
  Punkt 7, översiktsplan över Tofta Sjöstad, Sandsbro.

  länkar nedan

  Under punkt 8, övrigt, ställde Romeo en fråga om den planerade grustäkten i Alvesta utanför Gemla. Svaret var att ordförande Anders och Anna Tenje har yttrat sig till Alvesta och vill att man tar in synpunkter från Växjö kommun.

  Rapport från
  Romeo Pettersson
  Mötesproffs

  0
 • naturstig

  Tekniska Nämnden 2019-02-28 uppdaterad

  Information

  Vi började 08.30 Torsdagen den 28 feb
  Lång Men mycket givande presentation av planeringsavdelningen se länk presentation nedan

  Trafikenheten

   

  Därefter tog trafikplanerings chefen PO Löfberg vid och gav oss en uppdatering om vad som är på gång se presentation nedan(Trafikenheten)

  Bakgrund

  Någon gång tidigare (har glömt året fick Tekniska Nämnden in ett medborgarförslag där medborgaren föreslog att vi bygger in fysiska hinder på trottoarer/gångvägar eftersom de används så frekvent av cyklister så det är rent obehagligt att gå på trottoarer/gångvägar) PO menade att det främst är att betrakta som en beteendefråga och att fysiska hinder på trottoarer knappast skulle hjälpa
  Jag begärde ordet och höll fullständigt med både PO förstärkte även med att de skulle medföra ”tillgänglighets barriärer ” och med medborgaren (om det obehagliga)

  Passade även på att ställa fråga till främst PO men även nämnden att det kan ev. bero på att dagens cyklister oftast inte har det minsta kännedom om trafikregler och om inte Tekniska Nämnden med sina generösa dispenser till Postnord också medverkade till att det kaos som råder på vissa trottoarer/gångvägar det fick jag inget riktigt svar på denna gång.

  Men nu hade han väl börjat observera det och tog upp att ingen har formellt ansvaret för att utbilda cyklisterna Men att vi (Tekniska Förvaltningen) skulle damma av projektet ”ögonkontakt i trafiken” kombinerat med ”viss” information till cyklisterna.

  Därefter gick han över till att prata om Trafikplan 2030 länk nedan

  Länkar

  Planeringsavdelningen presentation planeringsavdelningen

  Trafikplan 2030

  länk till protokoll Protokoll_2019-02-28

   

  länk presentation Trafikenheten Trafikenheten

   

  Formella mötet

  Vi kom igång med det formella mötet på utsatt tid kl.14.00

  Uppropet
  Ersättaren Gustav Petterson(SD) saknades

  Medborgarförslag

  -Medborgarförslag om skylt samt hinder vid gång- och cykelväg vid uteförskolan Äventyr (gamla Norrastugan)

  Medborgarförslag rörande trafik för gångtrafikanter och cyklister på Norremark

  Förslag
  Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på Norremarksvägen har inkommit och kommunstyrelsen har lämnat ärendet vidare till tekniska nämnden för hantering och beslut

  Beslut
  Tekniska Nämnden beslutar att ge tekniska chefen i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en riktig vändplats och att avgränsa de olika trafikantslagsytorna från varandra.

   

  Medborgarförslag om dagsaktuell karta över vägarbeten

  förslag

  om en dagsaktuell karta över pågående vägarbeten för att medborgare ska kunna planera sin resa. Kommunstyrelsen har lämnat över ärendet till tekniska nämnden för behandling.

  Beslut
  Avslag, sådan karta finns redan se länk ”Trafikstörningar” nedan

  Medborgarförslag rörande trafik för gångtrafikanter och cyklister på Norremark
  Förslag

   

  Tekniska nämnden har mottagit ett medborgarförslag gällande den rådande trafiksituationen på Norremark.

  förslag

  Medborgaren framför synpunkter kring avsaknad av övergångsställen, säkra gång- och cykelbanor samt tankar om upplevd situation av trafiksäkerhet och mängden tung trafik som passerar genom området.

  Beslut

  Tekniska nämnden tackar för förslaget och konstaterar att det ligger helt i linje med det redan utdelade uppdraget som tekniska chefen har att utreda gällande trafiksituationen på Norremark.

  Övrigt

   

  Uppstartsmöte för projektet var vecka 5 och färdig utredning beräknas presenteras för tekniska nämnden under våren 2019.

  Totalt avverkade vi 28 punkter

  Slut kl. 17.10

   

   

  0
 • 0138741628520_max

  Angelika Bengtsson

  från vänster Christer Svensson vice gruppledare Växjö,Heléne från Alvesta och Angelika Bengtsson Riksdagsledamot

  från vänster Christer Svensson vice gruppledare Växjö,Heléne från Alvesta och Angelika Bengtsson Riksdagsledamot

   

  Riksdagsledamoten Angelika Bengtsson gav oss  som var närvarande en mycket intressant föreläsning   2019-03-18 kl.18.00 i Kronobergs rummet Växjö Kommunhus

  Hon berättade om sin bakgrund se text på wikipedia

  Därefter tog hon oss genom hur en riksdagsledamots arbetsvecka kan se ut

  Hon avslutade med att lite kort berätta om arbetet i Nordiska Rådet

  Det blev lite stressigt i slutet på grund av att hon måste hinna med tåget till Malmö

  0