Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • conny Lindal

  kort rapport Kommunstyrelsen2020-01-14

   

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

  Kristina Torwaldsson informerar om särskilda arbetsgrupper trafik/infrastruktur om Regionsjukhuset där Växjö Kommun och Regionen samverkar.
  Länsstyrelsen blir inkopplad nästa vecka. En tidsplan 2019-2021 och nästa 2022-2027 Kust till kustvägen mot Räppevägen, utredningar hur allt skall lösas.Slutligen kommer den upp i fullmäktige. Trafikverket Region syd. Projektbudget finnanserias när mark säljs.
  Främst Räppe GoIF finns på. Bra dialog med Regionen, riskanalyser tas fram. Vi godkänner projektet där Kristna kommer att få återkomma väldigt många ggr i frågan.
  Monicka Skagne Anna Sjödal headhunat. Katarina Andersson finanschef vill ta ett steg tillbaka.
  Ny tjänster behövs tillsättas och viktiga sådana.

  0
 • klubba_604

  Årsmötet 2:a kallelsen

  andra kallelsen att hämta hem länk nedan

  Andra-kallelse-Arsmote-2020

  Tänk på att om möjligt meddela e-postadress till ordföranden för smidigare tillgång till viktig information

  0
 • Christer Närbild IMG_5246 Frilagd

  Växjö Energis mål om 100 % fossilbränslefri verksamhet uppnås den 19 december

   

  VEAB Kommunstyrelsens ordförande-sista spadtaget

  Kommunstyrelsens ordförande-sista spadtaget

  I torsdags 19 december 2019 tog KSO Kommunstyrelsens ordförande sista spadtaget med torv i Veabs panna. Sverigedemokraterna var på plats, liksom Radio Kronoberg.

  Christer Svensson

  VEAB christer iklädd hjälm

  christer bytte ut kostymen här iklädd skyddskläder och hjälm

  Växjö Energis mål om 100 % fossilbränslefri verksamhet uppnås den 19 december.

  Då eldas det sista torvlasset och efter det produceras all fjärrvärme, fjärrkyla och el helt och hållet med förnybart

  biobränsle från skogen och närliggande trävaruföretag. Det vill säga grenar, toppar, bark, spån och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

  Förnybar energi som även används på ett smart sätt i våra kommunikationslösningar och datorhallar av dotterbolaget Wexnet, ett av Sveriges största stadsnät.

  Med fossilfri verksamhet menar vi inte bara fossilfri produktion i alla våra produktionsanläggningar, inklusive utfasning av fossil uppstartsolja till biobaserad startolja i form av RME.se länk nedan

  Vi har även ställt om den egna verksamheten i övrigt i form av att exempelvis den egna fordonsparken av servicebilar nu är fossilbränslefri tillsammans med alla våra arbetsmaskiner och lastmaskiner, ja ända ner till utskiftning av lövblåsen för att hålla entrén välkomnande och säker.

  Länkar

  RME

  Wexnet

   

  0
 • Pernilla Närbild IMG_5287 Frilagd

  Rapport från Nämnden Arbete och Välfärd möte 2019-11-20

  Dagens möte hade ett flertal tunga och väsentliga punkter att informeras om, lyssna till och att besluta om.
  Stämningen god och dialogen känns öppen. Synpunkter tas väl emot. Oliver Rosengren är en särdeles snabb ordförande.Både till tal och agerande. Kan göra det svårt att uppfatta hur man avser att hoppa mellan mötespunkterna.
  Kräver av oss nyare ledamöter på hög uppmärksamhet. Vissa punkter dröjer kvar i huvudet som värderar det som nyss sades.Det gick fort vid yttrande om Revision som gjorts kring kommunens hantering av rutiner för våldsbejakande extremism där revisionen resulterat i ett antal anmärkningar.Med anledning av att undertecknad samt även representant från annat parti redan våren 2019 fört tillhörande ämne på tal så är det än mer häpnadsväckande vad vi där och då gavs som svar.
  Utan att det tycktes väcka intresset att omarbeta och säkerställa motsvarande vad revisionen anmärkte på.
  Jag kommer att ställa frågor senare och tänker att revisorer rimligen inte helt nöjer sig med de svar som man får med nämndens skrivelse.

  Sägas ska dock att revisionen visar att organisation för hantering och samtal om ämnet finns men att rutiner och skrivelser inte är utformade, kompletta och säkerställda. Vi fortsätter bevaka ämnet.
  Ett demokratiskt problem uppstår inför röstning om internbudget. Våra ställningstaganden (tilläggsyrkanden dvs egna förslag som vi önskar lägga till) hade inte delgetts andra partier före mötet vilket gjorde det svårt eller nästan omöjligt för partier att stödja ett eller flera av våra yrkanden.

  Ett problem som ordförande ursäktade sig för med löftet om att lösa sådan kommunikation till ”en nästa gång”.

  Med rätta borde de partier som möts av att våra yrkanden utan att förut ha sett dem, begärt ajournering (paus i mötet) och tid att få begrunda dessa.

  Opposition samt enstaka annan ursäktade sig efteråt direkt till mig men nyttjade inte rätten att göra så. Förmodligen svårt av tre skäl.
  1) Man vet att man likväl inte hade valt/kunnat stödja våra förslag.
  2) Partier har lovat spara pengar på politiskt arbete dvs inte kosta tid med arvode.
  2) Alla visste om att det väntar en utbildning om barnkonventionen i direkt anslutning till vår beräknade mötes avslutstid.

  Det blir inte populärt att fördröja mötet ytterligare då detta dessutom kostar skattepengar. Det kan med andra ord ses som en tydlig risk för begränsning av demokrati när man dels lovar kortare och färre möten samt att en ordförande planerar in utbildning i direkt anslutning till viktigt möte med avgörande om internbudget.

  Hellre borde fokus vara att sänka arvoden? Nog om detta. I starkt förkortad version behandlade mötet följande:

  Nämndens ordförande och förvaltningschef informerar om viktiga besök, möten och händelser.
  Ex Älmhult Arbetsförmedling samordnas i viss mån med Växjös. Nya länstal för asylmottagandet är satta.

  Endast Ljungby och Växjö tilldelas med 11 (Lby) respektive 26 (Vxo) till antal man förväntas ta emot.
  Utväxling kring placeringsform för 6 st av mottagandet sker med annan kommun. Media framställer talet till 20?

  Oavsett måste anhöriginvandring kopplas som sannolikt efterföljande ansvar och antalet kan därmed handla om betydligt fler.

  Ledamot ställer fråga om hur avtalsdiskussioner med Diakonicentrum har fortlöpt och får till svar att dessa inte har hört av sig mera.

  Samverkanssamtal tycks har strandat. Nämnden gavs information om rapport kring Familjeorienterat familjestöd och prioriteringar kring psykisk ohälsa.

  Kommunen gör i saken oerhört starkt och viktigt arbete där hjälpbehovet numera graderas i en nivå steg 1 och 2. För intresserad finns att läsa mer i handlingarna som går att hitta på nämndens hemsida.

  Vad gäller ekonomin så gör förvaltningen mycket bra ifrån sig och prognos ser totalt sett bättre ut än förväntat.

  De utgifter som fortsatt är betungande och som man med olika medel arbetar hårt för att påverka är socialpsykiatrin med främst missbruksvård, ekonomiskt bistånd där antalet sjunker sakta pga jobb och studier hos sökande, men
  med marknadens högre hyror och andra liknande kostnader riskerar samtidigt med prognos om stigande antal att öka, kostnader för sysselsättning, kostnader för LVU (lagen om vård av unga)
  har ökat, kostnad LSS barnverksamhet.

  Det jobbas hårt med problematiken oro på Araby och förvaltningen framhåller uppgifter om att arbetsgruppen som verkar för otryggheten för ungdomar som ex har svårigheter att besöka Araby Park Arena ska rapportera att saken blivit bättre.

  Dock inflikar undertecknad att SD har företrädare som vid företagsbesök har fått till sig det rakt motsatta. Att det enligt uppgift förekommer att vissa vuxnas närvaro hindrar unga att besöka Araby Park Arena.
  Arbete med stärkt föräldraskap nämns samtidigt.

  Skolinspektionen som tidigare anmärkt på vuxenutbildningens organisation och rutiner för information och vägledning av studerande, har följt upp och godkänt densamma.

  Nämnden informerades om en utredning som gjorts kring anhörigstöd och hur detta lett fram till ett behov av att säkerställa rutiner med anhörigperspektiv.

  Nämnden reviderade av samma anledning den anhörigpolicy som finns i förvaltningen. Det hela mynnar ut i att de anhörigas möjligheter till rätt kontakt för stöd i rätt skede ska öka.

  Det beslutades även om den internkontroll som skall säkerställa uppföljning av sjukskrivna i förvaltningen.
  Det visade sig ha funnits brister i olika led bland chefer. Faktorer som självklart kan ha negativ påverkan på ekonomi.
  Undertecknad saknar i många av fallen med denna typ av redovisningar, perspektivet från anställda.

  Avslutningsvis. Viktigast under mötet är beslutet om internbudget och beslutet om åtgärdspaketet Balans 22 som innehåller underlag för besparingar som måste göras. Vad gäller Balans 22 så var vi efter att ha ställt diverse frågor trygga med att rösta för.

  Däremot vad gäller internbudgetens helhet så anser vi Sverigedemokrater att det finns mer att utreda och göra för att minska kostnader, förbättra framtida avtal och för att få fler i sysselsättning.
  Detta går att utläsa av våra tilläggsyrkande i separat dokument och beskrivning i den reservation som vi bifogat till protokollet.

  Pernilla Wikelund, Sverigedemokraterna Växjö
  Ledamot Nämnden för Arbete och Välfärd

  0
 • christer Svensson

  Christers tipsfrågor SD Julbord 2017-2019

  lite minnesträning hämta hem Christers tipsfrågor _Christers_tipsfragor-SD-Julbord 2017-2019

  för rätt svar kontakta Christer Svensson
  0