Sverigedemokraterna Växjö - Sverigedemokraterna i Växjo

Sverigedemokraterna Växjö

Välkommen till Sverigedemokraterna i Växjö


Pernilla Wikelund
Ordförande
pernilla.wikelund@sd.se


Conny Lindahl
Gruppledare
conny.lindahl@sd.se

De senaste nyheterna från oss

 • Pernilla

  Om Munskydden

   

  ConnyLindal

  gruppledare

  Vi är väl medvetna om att FHM påstår att den lilla åtgärden inte

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

  hjälper. Men vi har ju sett hur resultatet blev/blir på Äldreomsorgen. vilka litade helt på FHM:s råd och att vi legat på toppen vad gäller döda per capita i hela världen Så därför tror vi att det mest/bara är prestige i att Påstå att det inte hjälper.

  Eliminerar bilbältena helt trafikolyckorna?

  Självklart inte, Men bältena minskar skadorna

  Dessutom som en extra bonus det påminner folk om att hålla avståndet

  Skrivelsen i sin helhet att ladda hem nedan

  0
 • christer Svensson

  Bra arbetsvillkor en rättighet – men bara för vissa enligt facket publicerad 5/6 i SMP

   

   

  Fackförbundet Handels segrade i rättslig tvist mot en förtroendevald Sverigedemokrat.

  Tidigare har Transportarbetarfacket uteslutit medlemmar som varit aktiva i SD. Nu visar en enkät att sju av tretton LO-förbund svarat, att man inte kan vara både aktiv Sverigedemokrat och ha förtroendeuppdrag i facket.

  Ett förbund uppger att det även strider mot deras värdegrund att ens vara medlem i förbundet och samtidigt aktiv i SD.

   

  Flertalet är de som uttryckt stöd för SD som därefter fått mindre attraktiva arbetsuppgifter eller rent av nekats arbete med hänvisning till ”värdegrunden”.

   

  Domen i maj månad innebär nu att facket givits juridiskt rätt att utesluta den som är aktiv Sverigedemokrat och har förtroendeuppdrag inom facket på sin arbetsplats.

  Handels flaggar redan nu för att uteslutningar på bred front är att vänta.

   

  Av domen framgår att man inte får vara, kritisk till invandring och månggifte, alltså giftermål mellan fler än två personer.

   

  Handels meddelar dock att betalande medlem i facket tillåts förutsatt att medlemmen tiger om egna värderingar som går emot handels värdegrund. Men för att få inneha förtroendeuppdrag i handels förbundet krävs att den samma avsäger sig alla uppdraget inom SD.

   

  Bakgrunden till tvisten är att en kvinna som varit fackligt ansluten inom LO förbundet och skött det klanderfritt i 30 år nu blivit föremål för Handels tvist då hon som klubbordförande hos en ICA Maxi-butik i Skåne samtidigt haft politiska uppdrag för SD i kommunen.

   

  Februari 2019 blev kvinnan avstängd från Handels förbundsstyrelse beslutet överklagades då till Handels förbundsråd men även de ansåg att avstängningen skulle stå fast.

   

  Av domen i skiljenämnden där det slutligen avgjordes menar Handels förbundet sig verka för jämlikhet, likabehandling samt alla människor lika värde. Organisationen ska vara feministisk och antirasistisk.

   

  Att Sverigedemokraterna eftersträvar ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla är lika inför lagen räcker dock inte. Enligt Handels går det inte att förena fackliga uppdrag och vara sverigedemokrat.

   

  På grund av Handels egna tolkningar och fördomar om Sverigedemokraterna återstår efter 30 års troget medlemskap och uppdrag inom LO förbundet för kvinnan att betala nära en kvartsmiljon kronor för tvistens juridiska ombud.

   

  Facket välkomnar medlemspengar, men bra arbetsvillkor och arbetsmiljö hänger i slutändan på partiboken.

  Därmed bryter Handels mot sin egen värdegrund, det vill säga den om

  likabehandling och alla människor lika värde.

   

  0
 • KF-gruppen 2019-02-26

  Kommunfullmäktige 2020-05-19 via Teams Klockan 14.00 – 18.20

   

  Det blev ett bra möte där samtliga fem ledamöter fick komma till tals plus ersättare Hannes som tog för sig.Flera voteringar genomfördes, även om vi förlorar dem är det viktigt att det kommer med i protokollen för att visa hur vi röstade. Men kanske främst hur de andra partierna röstar.

   

  • 3 Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun. Sara frågar Tenje om vi vårdar sjuka från andra län och får till svar att det gör vi inte utan att det är Regionen som gjort det tidigare men inte nu längre.

  Christer frågar om hur det kommer sig att Lessebo kommun har lyckats hindra smittan att komma till kommunen och får svar av Tenje att Lessebo är en liten kommun och har få boende. En känslig fråga som man inte få ställa helt enkelt. Några bättre svar får vi inte.

   

  • 6 Ledamöter och ersättarnas frågestund. Hannes frågar om särskilt boende och får först svar av Anna Tenje och där Ulf Hedin kompletterar svaret varvid Hannes tar replik.

   

  • 9 Interpellationssvar om anställningsfrågor. Sara yrkar bifall till S. Det blir votering.

   

  • 10 Per pläderar att förutsättningarna ändrats efter vi lämnade in motionen och för att inte endast verka småaktiga röstar vi för KS förslag istället för vår egen motion.

   

  • 11 Sara yttrar sig om S motion om att starta gymnasieprogram för elever med neuropsykiatiska diagnoser.

   

  • 12 Christer yrkar bifall till vår motion om besparing på inköp av Ipad för ledamöter. Majoritetens förslag vinner. Tekniskt sett kan vi inte genomföra besparingar.

   

  • 13 V motion om kommunala sommarjobb för skolungdomar. Sara yrkar avslag på motionen. Vilket det med blir efter votering.

   

  • 14 V Motion om ny modell för styrning av hemtjänsten i Växjö kommun. Sara yrkade bifall.

   

  • 15 Motion från blågröna om att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad delaktighet. Sara yrkade bifall.

   

  • 20 Medborgarförslag om skolmat. Vi röstade för medborgarförslaget på KS och följer upp det med att rösta för förslaget i KF. Alexander yrkade bifall. Christer begärde votering, som slutade 5-56.

   

  • 26 Medborgarförslag om fritidsbank. Alexander yrkade avslag, vilket det med blev.

   

  • 34 Antagande av detaljplan Lejonet 5 Centrum (Storgatan/Linnégatan). Kvarteret där vi har vår partilokal. En tillbyggnad vi yrkade avslag på genom Conny. Christer begärde votering, som slutade 5-56.

   

   

   

  0
 • videomote

  Kultur och fritidsnämnden sammanträde 2020-05-13

   

  christer svensson

  christer svensson
  KF-ledamot
  ersättare i RF
  pol.sek
  vice gruppledare

  Alexander Harréns

  Alexander Harréns l edamot Kommunfullmäktige ersättare Kultu och fritidsnämnden

  Presidiet i Galaxen och övriga i nämnden uppkopplade via Teams klockan 14.00

  Förra veckan ställdes scensommar in p.ga Coronaviruset.

  Vissa aktiviteter kommer dock att genomföras som vänder sig till barn och ungdomar.

  Biblioteket öppet som vanligt men alla programpunkter inställda. Uteblivna intäkter Medley se länkar nedan,och caféet Alma (stängt) hyran nästan nere på noll från dem.

  Ett dödsfall har hastigt kommit på Arena service. Verksamhetsutvecklare där har vi haft 100 sökande till den tjänsten.

  Idag enats om intervju på sex personer av dem. Målet att den personen kan börja 1 september.

  Fritidschefen: informerar om att  Enkät gått ut till idrottsklubbar där över 20 procent är bortfall i medlemsintäkter, kioskverksamhet stort tapp med. Över 50 % uppger att de drabbas av intäktsbortfall.

  Inomhusidrotter minskade kostnader (tur i oturen att säsongen i stort sett var över) utomhusföreningar drabbas överraskande nog stort av medlemsavgifter. Medley önskar sänkt hyra, marginalerna är små för att överleva.

  Gräsklipparfrågan lever vidare. Beslut i fråga snabbar på, helst i juni, för sista ansökan är i höst.

  Lammhultsbadet är förslag att dela upp dagen som ett förmiddags och ett eftermiddagspass på 4 h vardera. Simhallar begränsar inte av 50 personers regeln. Och att ta bort årskorten. Sommar simskola pågår som vanligt.

   

  Vi har avslutat biljetcenter 1 april och går bra att lösa in presentkort till 1/9. Ekonomiska läget är ansträngt men vi kan inte se lika tydligt hur svårt de har det.

  Avtal skrivna så föreningar får ersättning även om evenemang ställs in. Plexiglas har sats upp på bibblan.

  Färre barn har besökt lokalen. Konsthallen stängd för renovering. Försäljning av kommunens konstföremål har flyttats till hösten.

  Duris och Molis se länk nedan  kommer renoveras upp. Alexander frågar om skrivar och E-sport hur verksamheten ändrats och svaret att begränsningar och mer på distans och antal personer begränsas men exakt insatt är inte vederbörande att svara.

  Biblioteket: Alexander frågar om 2019 års statistik där fysiks besök minskad (men stängd då i juni) men ökat webbesök.

  Det finns ingen mätning i korrelation menar Alexander men Lina på biblioteket hävdar att det ser vi att det finns. Aktiviteter ligger på drygt 1000 vilket är samma som 2018 och där hälften är barn. Små avvikelser som kommer rätta till sig till sommar.

   

  Om ekonomin jan-april Vi lämnar en budget i balans. Corona bortfall i prognos på 1.6 milj.kr för uthyrning. Effektivisering svårt att genomföra på ökad belägningsgrad på lokaler när Corona sätter stopp. Internkontrollplan fördröjdes från december till maj p.ga omorganisation i förvaltningen.

  Punkt 10 SD skrivelse om indragning av studiestöd till Ibn Rushd. Mötets mest diskuterade punkt. Som väntat. Undertecknad skickade in skrivelsen för at hindra att skattepengar går till våldsbejakande extremism. Jag begärde votering som slutade 1-14. Alexander yttrade sig i ärendet som Håkan (V) tog replik på och jämfördeIbn Rushd (IR) med Sverigedemokraterna (SD).

  Kulturchefen Anna-Karin flikade in att vi har avstämning varje år med alla studieförbund.

  Avslutningsvis berättade Förvaltningschefen att nationaldagsfirandet kommer sändas i kommunens kanaler och att staden kommer flaggas extra mycket med svenska flaggor i samverkan med Citysamverkan.

  Vad gäller Karl-Oskar firande i augusti gäller det att ha is i magen men det ser dyster ut för att den sa kunna äga rum. Här är det allt eller inget och genomföra Karl Oskar firande (KO) i begränsad omfattning är inte möjligt med så mycket folk som brukar vara i centrum.

   

  0