Planeringsavdelningen - Sverigedemokraterna i Växjo

Planeringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena
i arbeten kring utvecklingen av kommunen.
Avdelningen ansvarar för utbyggnaden av
staden vad gäller allmän platsmark såsom
gator, torg och parker.

Avdelningen deltar
också i övergripande utredningar och att ta
fram program och policydokument, samt att
ta rollen som tillståndsmyndighet när det
gäller markupplåtelser och trafikregleringar.

Här ligger också ansvaret för projektering, GIS,
ritningsarkiv och inmätning.