Produktionsavdelningen - Sverigedemokraterna i Växjo

Produktionsavdelningen

Avdelningen har två huvudsakliga
ansvarsområden.

Det första huvudansvaret
gäller förvaltningen av den mark som är
planlagd som allmän plats mark, det vill säga
skötsel och underhåll av gator, torg, parker,
skog med mera.

Det andra huvudansvaret är
genomförandet av byggentreprenader på
offentlig plats som till exempel upprustningar
och bygge av den nya staden vad gäller VA,
gator, torg och parker.